VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

RECENZNÍ ŘÍZENÍ A ETICKÝ KODEX VYDAVATELE

RECENZNÍ ŘÍZENÍ ČASOPISU VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

 

Nabídka rukopisů

Vědecké práce ovocnářské (VPO)/Scientific Papers of Pomology jsou recenzované odborné periodikum. Redakce pokládá recenzní řízení za klíčový předpoklad kvality časopisu a snaží se o to, aby bylo objektivní, věcné a rychlé, a přispívalo ke zvyšování úrovně publikovaných článků. Recenzní řízení probíhá ve shodě s Etickým kodexem vydavatele a etické principy publikování se opírají o dokumenty COPE (Výbor pro publikační etiku), které zahrnují:

•           Nejlepší praxe pro editory časopisů: https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

•           Etické pokyny pro recenzenty: https://publicationethics.org/resources/guidelines/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers

Pokud se v těchto zásadách nenajde výslovná odpověď pro zodpovězení otázky, řídí se daná problematika podpůrnými prameny COPE, které jsou uvedeny výše. V případě, že ani tam se nenalezne odpověď, aplikují se obecně platné zásady publikační etiky.

 

Průběh recenzního řízení

Každý odborný text nabídnutý k publikaci ve VPO kromě zpráv, medailonů a některých dalších neodborných rubrik je postoupen k expertní a nezavislé recenzi. Autoři a posuzovatelé zůstávají pro sebe navzájem anonymní.

Vedoucí redaktor má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo vybočuje z tematické oblasti časopisu. Členové redakční rady mají právo si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které vedoucí redaktor zamítl před recenzním řízením.

Vedoucí redaktor může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz Pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký (méně než 2 strany u odborného textu).

K posouzení příspěvku vybírá vedoucí redaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Posuzovatelé (oponenti) vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.

S přihlédnutím k obsahu posudků vedoucí redaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody.

Články, u kterých lze doložit, že autor/ka při přepracování odstranil/a všechny zásadní problémy identifikované během recenzního řízení, může vedoucí redaktor přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení předsedovi redakční rady.

U přepracovaných článků, které jsou nově posuzovány, posuzovateli mohou být jeden nebo více z původních posuzovatelů nebo maximálně jeden nový posuzovatel.

V případě, že autor/ka nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném vedoucímu redaktorovi, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také redakční rada.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí vedoucí redaktor a toto rozhodnutí předkládá zástupci redakční rady ke schválení. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem vedoucího redaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který vedoucí redaktor předloží předsedovi redakční rady.

Vydavatel hraje klíčovou roli v zajištění nezávislosti a integrity časopisu. Svým závazkem k předcházení konfliktům zájmů, respektování odborné nezávislosti redakční rady a dodržování etických standardů vytváří prostředí, ve kterém mohou být publikovány kvalitní a relevantní práce.

Časopis přijímá odborné články v českém a anglickém jazyce.

 

Trvání recenzního řízení

Standardní doba trvání recenzního řízení je 8 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory. Redakce časopisu VPO usiluje o to, aby lhůta 8 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

 

Potvrzení o přijetí k tisku

Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku, redakce poskytuje teprve poté, co přijetí článku bylo s kladným výsledkem projednáno s předsedou redakční rady. Potvrzení o tom, že autor/ka článek časopisu nabídl/a, redakce nevystavuje.

 

Pravomoci a povinnosti autorů

Autor po akceptaci rukopisu předá redakci podepsaný formulář Prohlášení autora, který je k dispozici https://vpovsuo.cz/prohlaseni-autora/

Bez tohoto dokumentu redakce nepřijme rukopis ke zveřejnění.

1) Autor nese odpovědnost za věcnou, faktografickou a gramatickou správnost díla a dále nese odpovědnost za kvalitu jeho obsahu, za kvalitu jazykovou a odbornou tak, aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění v časopise.

2) Autor a spoluautoři zodpovídají za pravdivost a původnost údajů svého článku, článek není publikován v jiném časopise. Spoluautoři musí participovat na příslušném výzkumu a podílí se na zpracování výsledků, předání rukopisu je v souladu s publikačními předpisy jejich pracovišť.

3) Autor tímto poskytuje vydavateli časopisu Vědecké práce ovocnářské nevýhradní licenci k publikování zaslaného rukopisu a k zpřístupnění příspěvku v databázích, se kterými časopis spolupracuje. To vše bezúplatně po dobu trvání autorských majetkových práv. Časopis je volně dostupný, tudíž jeho obsah mohou uživatelé používat bez poplatků. Články budou dostupné v databázi časopisu po neomezenou dobu.

4) Autor zajistí, že článek bude obsahovat seznam citované literatury, pravdivé informace ohledně poskytnutí finanční podpory (z grantu, výzkumného záměru nebo jiného zdroje).

5) Odpovídající autor informuje spoluautory o průběhu recenzního řízení. 

 

ETICKÝ KODEX VYDAVATELE

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

IČO 25271121, DIČ CZ25271121, sídlem Holovousy 129, 508 01 Hořice zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11778.

 

Úvod

Právo na informace zaručuje každému občanovi Listina základních práv a svobod. Vydavatelství odpovídá za to, že informace v publikacích jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Hlavním cílem je přinášet nové informace pro své čtenáře. Vydavatelství neupřednostňuje žádné odborné instituce ani jednotlivé autory.

 

Tematické zaměření a uživatelé

Vydavatelství VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o. zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou přírodní vědy, biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

Úrovní odborného obsahu jsou vydávané tituly určeny především pěstitelům ovoce, školkařům, pracovníkům a studentům univerzit a středních odborných škol, státní správě a zároveň slouží jako zdroj informací a nových poznatků pro širokou odbornou veřejnost.

 

Přijetí práce k publikaci

Vydavatelství je nezávislé. Dbá, aby přijaté práce nebyly již dříve publikovány. Vydavatelství dohlíží na to, aby autor byl výhradním držitelem autorských práv. Autor uděluje oprávnění vydavateli ke zveřejňování a šíření díla nebo jeho části. Autor nese odpovědnost za věcnou, faktografickou a gramatickou správnost díla a dále nese odpovědnost za kvalitu jeho obsahu, za kvalitu jazykovou a odbornou v obvyklé míře tak, aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění. Dále je důležité, aby autor uvedl v práci všechny osoby, které mají v textu spoluautorský podíl. Také nesmí dojít ze stany autora k plagiátorství.

 

Práce s informacemi

Vydavatelství dbá na kvalitu, novost, originalitu, pravdivost a doložitelnost předkládaných informací. Zároveň klade důraz na to, že informace jsou co nejpřesnější a nejúplnější. Důsledně trvá na uvádění zdrojů, z nichž bylo v jednotlivých publikacích čerpáno a z jakých finančních prostředků dílo vzniklo. Vědomé zkreslování informací je zakázáno.

 

Platnost a dodržování kodexu

Tento kodex platí pro všechny tituly, které vydává VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Na dodržování kodexu je kladen velký důraz. Všichni přispěvatelé jsou povinni tento kodex dodržovat.