VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

ETICKÝ KODEX VYDAVATELE

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

IČO 25271121, DIČ CZ25271121, sídlem Holovousy 129, 508 01 Hořice zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11778.


Úvod

Právo na informace zaručuje každému občanovi Listina základních práv a svobod. Vydavatelství odpovídá za to, že informace v publikacích jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Hlavním cílem je přinášet nové informace pro své čtenáře. Vydavatelství neupřednostňuje žádné odborné instituce ani jednotlivé autory.


Tematické zaměření a uživatelé

Vydavatelství VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o. zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou přírodní vědy, biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

Úrovní odborného obsahu jsou vydávané tituly určeny především pěstitelům ovoce, školkařům, pracovníkům a studentům univerzit a středních odborných škol, státní správě a zároveň slouží jako zdroj informací a nových poznatků pro širokou odbornou veřejnost.


Přijetí práce k publikaci

Vydavatelství je nezávislé. Dbá, aby přijaté práce nebyly již dříve publikovány. Vydavatelství dohlíží na to, aby autor byl výhradním držitelem autorských práv. Autor uděluje oprávnění vydavateli ke zveřejňování a šíření díla nebo jeho části. Autor nese odpovědnost za věcnou, faktografickou a gramatickou správnost díla a dále nese odpovědnost za kvalitu jeho obsahu, za kvalitu jazykovou a odbornou v obvyklé míře tak, aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění. Dále je důležité, aby autor uvedl v práci všechny osoby, které mají v textu spoluautorský podíl. Také nesmí dojít ze stany autora k plagiátorství. Podmínkou přijetí vědecké práce je její oponování minimálně dvěma recenzenty s cílem zachytit a vyloučit nekvalitní příspěvky.


Práce s informacemi

Vydavatelství dbá na kvalitu, novost, originalitu, pravdivost a doložitelnost předkládaných informací. Zároveň klade důraz na to, že informace jsou co nejpřesnější a nejúplnější. Důsledně trvá na uvádění zdrojů, z nichž bylo v jednotlivých publikacích čerpáno a z jakých finančních prostředků dílo vzniklo. Vědomé zkreslování informací je zakázáno.


Platnost a dodržování kodexu

Tento kodex platí pro všechny tituly, které vydává VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Na dodržování kodexu je kladen velký důraz. Všichni přispěvatelé jsou povinni tento kodex dodržovat.

Etický kodex z 30. 1. 2012 byl upraven a jeho aktualizovaná verze byla schválena vedením společnosti a je účinná od 1. 1. 2021.