VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

REDAKČNÍ RADA A RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Redakce časopisu:

Šéfredaktor: Bc. M. Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@vsuo.cz, vporedakce@vsuo.cz

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Technický redaktor: Ing. K. Scháňková, e-mail: vporedakce@vsuo.cz

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Vědecká redakční rada:

Předseda: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Členové věd. red. rady:   

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

doc. Dr. Ing. Petr Salaš

doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

doc. Ing. Josef Sus, CSc.

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. 

Ing. Dušan Nesrsta

Bc. Tomáš Jan

Ing. František Paprštein, CSc.

Ing. František Švec, DrSc.

Ing. Jana Kloutvorová

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Ing. Karel Štolc, CSc.

Ing. Tomáš Kiss, Ph.D.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Mgr. Jan Lipavský, CSc.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

prof. Dr. Tomo Miloševič

prof. Franci Štampar

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.


RECENZNÍ ŘÍZENÍ ČASOPISU VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

 

Nabídka rukopisů

Vědecké práce ovocnářské (VPO)/Scientific Papers of Pomology jsou recenzované odborné periodikum. Redakce pokládá recenzní řízení za klíčový předpoklad kvality časopisu a snaží se o to, aby bylo objektivní, věcné a rychlé, a přispívalo ke zvyšování úrovně publikovaných článků.

Průběh recenzního řízení

Každý odborný text nabídnutý k publikaci ve VPO kromě zpráv, medailonů a některých dalších neodborných rubrik je postoupen k posouzení nejméně dvěma recenzentům. Autoři a posuzovatelé zůstávají pro sebe navzájem anonymní.

Vedoucí redaktor má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo vybočuje z tematické oblasti časopisu. Členové redakční rady mají právo si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které vedoucí redaktor zamítl před recenzním řízením.

Vedoucí redaktor může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz Pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký (méně než 2 strany u odborného textu).

K posouzení příspěvku vybírá vedoucí redaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Posuzovatelé (oponenti) vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.

S přihlédnutím k obsahu posudků vedoucí redaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody.

Články, u kterých lze doložit, že autor/ka při přepracování odstranil/a všechny zásadní problémy identifikované během recenzního řízení, může vedoucí redaktor přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení předsedovi redakční rady.

U přepracovaných článků, které jsou nově posuzovány, posuzovateli mohou být jeden nebo více z původních posuzovatelů nebo maximálně jeden nový posuzovatel.

V případě, že autor/ka nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném vedoucímu redaktorovi, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také redakční rada.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí vedoucí redaktor a toto rozhodnutí předkládá zástupci redakční rady ke schválení. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem vedoucího redaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který vedoucí redaktor předloží předsedovi redakční rady.

Trvání recenzního řízení

Standardní doba trvání recenzního řízení je 8 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory. Redakce časopisu VPO usiluje o to, aby lhůta 8 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

Potvrzení o přijetí k tisku

Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku, redakce poskytuje teprve poté, co přijetí článku bylo s kladným výsledkem projednáno s předsedou redakční rady. Potvrzení o tom, že autor/ka článek časopisu nabídl/a, redakce nevystavuje.