VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

PROHLÁŠENÍ AUTORA – VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Odpovídající autor výše uvedeného rukopisu jménem uvedených spoluautorů prohlašuje a souhlasí s tím, že:

1) Autor nese odpovědnost za věcnou, faktografickou a gramatickou správnost díla a dále nese odpovědnost za kvalitu jeho obsahu, za kvalitu jazykovou a odbornou tak, aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění v časopise.

2) Autor a spoluautoři zodpovídají za pravdivost a původnost údajů svého článku, článek není publikován v jiném časopise. Spoluautoři musí participovat na příslušném výzkumu a podílí se na zpracování výsledků, předání rukopisu je v souladu s publikačními předpisy jejich pracovišť.

3) Autor tímto poskytuje vydavateli časopisu Vědecké práce ovocnářské nevýhradní licenci k publikování zaslaného rukopisu a k zpřístupnění příspěvku v databázích, se kterými časopis spolupracuje. To vše bezúplatně po dobu trvání autorských majetkových práv. Časopis je volně dostupný, tudíž jeho obsah mohou uživatelé používat bez poplatků. Články budou dostupné v databázi časopisu po neomezenou dobu.

4) Autor zajistí, že článek bude obsahovat seznam citované literatury, pravdivé informace ohledně poskytnutí finanční podpory (z grantu, výzkumného záměru nebo jiného zdroje).

5) Odpovídající autor informuje spoluautory o průběhu recenzního řízení.  

Podepsané a naskenované prohlášení odešlete s rukopisem (bez podepsaného prohlášení nebude rukopis přijat redakcí).

KE STAŽENÍ ZDE

 

Informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o.:

https://www.vsuo.cz/cs/o-spolecnosti/zasady-ochrany-osobnich-udaju