VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Vědecké práce ovocnářské (VPO) publikuje původní výsledky především vědeckého charakteru s tematickým zaměřením na zemědělství a důrazem na ovocnářství. Práce jsou publikovány v českém jazyce s abstrakty v českém a anglickém jazyce. Tabulky a grafy jsou rovněž přeloženy do angličtiny. Redakci předkládají všichni autoři svá díla jako články původní a potvrzují, že předložené práce nebyly zkopírovány nebo plagiovány zcela nebo zčásti z děl jiných autorů či vlastních (autoplagiát). Zaslané příspěvky nesmí být publikovány ani podány k tisku v jiných periodikách. Zároveň jsou autoři odpovědní za obsah, faktickou i formální správnost příspěvku. Příspěvky společně s formulářem „Prohlášení autora“ zasílejte v elektronické podobě na e-mail: vporedakce@vsuo.cz. Zasláním příspěvku autor/ři souhlasí se zpracováním osobních údajů, které slouží pouze pro účely redakce.

 

Obecné pokyny pro vypracování příspěvku

Redakce přijímá texty vypracované v textovém editoru MS Word (formát DOC, DOCX). Minimální rozsah textu jsou 2 strany formátu A4, maximální rozsah je omezen na 10 stran včetně tabulek a grafů. Pro text použijte typ písma Arial. Pro vypracování rukopisu lze využít Předlohu.

 

 

ZKRATKY A JEDNOTKY

Pokud se používají některé zkratky, musí být odpovídajícím způsobem vysvětleny při prvním použití v textu. Nepoužívejte zkratky v nadpisu nebo v abstraktu. Při psaní jednotek používejte mezinárodní soustavu SI.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

1) V příspěvku je autor povinen uvést citace všech zdrojů, ze kterých čerpal.

2) Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument.

3) Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje (= z dokumentu, se kterým jsme pracovali). Citujeme konkrétní vydání nebo verzi.

4) Předně přebíráme údaje z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety na disku apod.), dalším zdrojem informací je pak v následujícím pořadí rub titulní strany, hlavička stránky, obálka, obal, doprovodná dokumentace (např. leták, manuál). Pokud se některý údaj objevuje v dokumentu v různých formách, použije se forma objevující se na význačném místě.

5) Pořadí údajů je přesně stanoveno normou ČSN ISO 690 (01 0197).

6) Bibliografická citace by měla být co nejpřesnější. Nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučujeme také uvádět nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.

7) Pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím. V některých případech lze údaj dohledat v jiných zdrojích nebo nahradit zástupnou formulací.

8) V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce. Jestliže přebíráme nebo odhadujeme více údajů za sebou, sloučíme je do jedné závorky. Do hranaté závorky se umísťují také opravy.

Neznáme místo vydání (ale jsme schopni ho zjistit): Zapíšeme [Praha]: Computer Press, 2008.

V dokumentu uveden rok 1959 (zjevně chybný). Zapíšeme 1959 [1995].

9) Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu.

V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách.

10) Jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje (např. cyrilika) nebo transkribuje (např. čínské znaky).

11) Podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (jednotný styl, formát a interpunkce).

 

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY V TEXTU

1 a 2 autoři – uvést oba:                                    (Roldán a Bláha 1994)

3 a více autor uvést prvého a dodat et al.:         (Bissett et al. 1996)

jednotlivé citace oddělovat čárkou:                    (Robertson 1971, Hughes 1988)

 

Seznam použité literatury

V seznamu použité literatury musí být uvedeny všechny bibliografické odkazy v textu v kompletním znění. Citace uvádějte v jazyce, v němž byly publikovány. Seznam bibliografických citací musí být seřazen abecedně podle příjmení prvního autora. V případě několika citací stejného autora řaďte citace chronologicky dle roku jejich vydání. Pokud má autor dvě publikace vydané ve shodném roce, k jejich odlišení použijte malá písmena přiřazená k roku vydání publikace jak v textu, tak v seznamu použité literatury (Novák 2020a, Novák 2020b).

 

VZORY CITACÍ

Monografie:

1 autor:

JANOUCH, V. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

EARLE, R. The art of cause marketing: how to use advertising to change personal behavior and public policy. Cover and interior design by Monica BAZIUK. New York: McGraw-Hill, ©2000. ISBN 0-07-138702-1.

2 autoři:

NOVÁK, J. a H. NOVÁKOVÁ. Alergenní rostliny. Praha: Knižní klub, 2010. ISBN 978-80-242­2591-3.

3 autoři:

ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80­85927-69-1.

Autor jako organizace nebo skupina tvůrců:

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Flash CS4 Professional: Oficiální výukový kurz. Přeložil Lukáš KREJČÍ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2334-8.

Tištěná monografie, jejíž digitalizovaná verze je zveřejněna na internetu:

NIERHAUS, G. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Wien: Springer, ©2009. ISBN 978-3-211-77539-6. 

Vícesvazkové dílo:

TASCHEN, L. Modern architecture A-Z, vol. 1, A-L. Koln: Taschen, 2010. ISBN 978-383-6521­321.

LEONDES, C.T., ed. Fuzzy theory systems: Techniques and Applications. Vol. 1. San Diego, Academic Press, ©1999. ISBN 0-12-443871-7.

Příspěvek ve sborníku:

ŠIMŠA, J. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, s. 64-78. ISBN 80-214­2601-2.

LUŠTICKÝ, M. a J. KRBOVÁ. Vazby programových dokumentů. In: Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2008, s. 431. ISBN 978-80-7318-663-0.

Tištěné periodikum jako celek:

Týden. Praha: Mediacop, 1994- . ISSN 1210-9940.

Jedno číslo periodika:

Týden. Praha: Mediacop, 2010, č. 32. ISSN 1210-9940.

Článek v časopise:

GALLISTL, V. První guvernér bez podpisu. Týden. 2010, č. 32, s. 59. ISSN 1210-9940.

Diplomová práce:

VAVRYSOVÁ, A. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií.

Vydaná diplomová práce:

AXMAN, P. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv. 545. ISBN 978-80-214-3939-9. 

Patent:

NOVÁK, J. a J. SOVÁK. Malá peletizační linka. IPC: B 27 N 3/08, B 27 N 3/18. Česká republika. Užitný vzor, CZ 18719 U1. 2008-07-07. Dostupné také z: UPV

Norma:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Zákon:

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388­5419. Dostupný také z: MVCR. . ISSN 1211-1244

Pozn.: Citování zákonů norma neupravuje, lze ale použít model bibliografické citace pro příspěvky v periodiku (výjimkou je pouze umístění data).

Firemní literatura (např. propagační brožura nějaké firmy):

THOMSON REUTERS. Web of Science: Karta pro rychlou referenci. [s.l.]: Thomson Reuters, ©2008.

Počítačový program:

MOZILLA EUROPE a MOZILLA FOUNDATION. Mozilla Firefox 4.0 [software]. [přístup 26. dubna 2011]. Dostupné z: MOZILLA. Požadavky na systém: PC Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 7; 512 MB RAM; 200MB místa na disku.

AVG TECHNOLOGIES. AVG Anti-virus free edition 2011 [software]. [přístup 27. dubna 2011]. Dostupné z: AVG

Mapa:

SHOCART. Třeboňsko: velká cykloturistická mapa. [1:60 000]. Vizovice: Shocart, 2008. ISBN 978­80-7224-565-9.

CD:

ČESKO. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Panorama českého průmyslu 2006, Panorama of Czech industry 2006 [CD]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.

Dílo vystavené v galerii:

DVOŘÁK, K. Sochař Jan Štursa [socha]. V: Praha: Národní galerie. Inventární číslo P 3598.

Reprodukce grafického díla jako součást jiného dokumentu:

COUBERT, G. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.

Film:

Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: Warner Bros. Pictures, 2010.

Seriálový pořad:

How I Met Your Mother, Season 6, Episode 20, The Exploding Meatball Sub. TV, CBS, 11 April 2011.

Znamení koně, 12. epizoda, Důvěra. TV, ČT1, 29. dubna 2011. Dostupné také z:

ČT

Rozhovor v TV:

PŘIBÍK, P. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:08.

 

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY

Poznámka: Vždy je vhodnější uvádět DOI než HTTP. Zatímco citace s DOI vedou i po několika letech ke správnému cíli, téměř všechny ostatní odkazy je nutné aktualizovat.

El. monografie (ebook, webové sídlo, webový portál):

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: MSMT

Příspěvek do webového sídla:

KAN, M. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm[cit. 2011-05-11]. Dostupné z: MACWORLD

Příspěvek v online sborníku:

DUDEK, P. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In: INSOURCE 2008:

konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5. – 6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2011-04-27]. Dostupné z: INSOURCE

Jedna stránka webového portálu:

WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z:

WEBNODE

Periodikum jako celek:

Inflow: information journal [online časopis]. 2008- [cit. 2010-08-06]. Dostupné z:

INFLOW.CZ. ISSN 1802-9736

Jedno číslo periodika:

Inflow: Information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: INFLOW.CZ

Článek v periodiku:

SRBECKÁ, G. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: INFLOW.CZ. Pokud článek vlastní DOI doplní se i tato informace – DOI: 10.2222/jourplant/55

Článek uložený v institucionálním či jiném repozitáři:

RYGELOVÁ, P. a L. VYČÍTALOVÁ. Jaký byl OPEN ACCESS WEEK 2010 v Česku [online prezentace]. 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: HANDLE.net

Příspěvek na blogu:

ESPOO. Barbies na výstavě – update. In: Blogger [online]. 2010-11-08 [cit. 2001-06-05]. Dostupné z: ESPOO

YouTube video:

Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z:
YOUTUBE . Kanál uživatele RobinZwama.

Facebook-stránka / Twitter-účet:

Petr Nečas. In: Facebook [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: 
FACEBOOK

Espoo. In: Twitter [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: 
TWITTER

Facebook status / tweet:

NEČAS, P. [Koaliční smlouva trvá…] In: Facebook [online]. 16. května 2011 21:07 [cit. 2011­05-26]. Dostupné z: 
FACEBOOK

ESPOO. [Kdo by to byl rekl.] In: Twitter [online]. 15 May 2011 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: 
TWITTER

PIXYCZ. TheHeist. In: Twitter [online]. 27 May 2011 [cit. 2011-05-27]. Dostupné z:

TWITTER

(obsahuje-li tweet hashtag, uvádí se jako název)

Wikipedia

Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 4. 2011 [cit. 2011-05-28]. 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBNÉ ZÁPISY V TEXTU

  • Pomlčka se vyskytuje při upřesňování výrazů, může zastupovat české uvozovky, kulaté závorky, čárku a výpustku. Také dokáže zastoupit některé větné výrazy a znázorňovat pomlku. Při psaní letopočtů, dat a rozmezí od do používat pomlčku (Alt+0150) a psát vždy bez mezer (1950–1990, 4–5 m, –5 °C apod.).
  • Spojovník se klade do výrazů složených ze dvou slov. Často se jedná o přídavná jména nebo slova, kdy výraz za spojovníkem upřesňuje slovo před ním. Používá se také tam, kde je vyjádřena vzájemnost/podvojnost (Brno-Královo Pole, Joliot-Curie, zemědělsko-potravinářský apod.).
  • Při psaní vícemístných čísel v českém textu dělat po trojciferných skupinách mezeru nikoli tečku (50 000, 4 120 000 apod.).
  • Při psaní desetinných čísel používat v českých textech desetinnou čárku nikoli tečku (4,5 m apod.).
  • Při výčtu v textu a následném použití zkratky apod., atd., apod., aj. nevkládat čárku před zkratku.
  • Mezeru psát v případě % ve smyslu např. 5 procent (5 %), bez mezery při vyjádření přídavného jména – 5% pětiprocentní.
  • Matematické značky oddělovat mezerou (10 – 5 = 5, 3 × 4 = 12 apod.).
  • Rozlišovat písmeno x a znaménko × (zkratka Alt+0215), kolem kterého se nedělají mezery při vyjádření rozměru (5×5 m apod.).
  • Názvy odrůd označte vždy apostrofem takto: ´Golden Delicious´.