VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Škvor obecný v sadech: kdy se stává škůdcem a jaké jsou možnosti řešení problémů

THE EUROPEAN EARWIG IN ORCHARDS: WHEN DOES IT BECOME A PEST, AND WHAT ARE THE OPTIONS FOR SOLVING PROBLEMS

Jana Niedobová
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy
e-mail: Naaudia@seznam.cz, ORCID: 0000-0002-6767-4064

VPO 30(1): 12–27, 2024 
Accepted: 17. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024 

ABSTRAKT
Škvor obecný, Forficula auricularia Linnaeus, je organismus, který lze považovat za užitečný druh. Nicméně objevují se i případy, kdy si sadaři stěžují, že jim škvor způsobil nemalé škody na ovoci, zejména těsně před sklizní. Aby bylo možné lépe porozumět tomu, proč a kdy se škvor obecný stává významným škůdcem, je potřeba se nejprve podívat na jeho vývoj v průběhu roku a na možné známé faktory, které umožňují rozvoj populace škvora do velkých početností. Velké počty však samy o sobě ve většině případů nevedou k poškozování ovoce. Případy, kdy škvor obecný figuruje jako škodlivý organismus převažují zejména u určitého druhu ovoce, například meruněk a třešní. Z literatury i praktických zkušeností některých ovocnářů víme, že poškozování ovoce škvorem bývá dokonce odrůdově specifické. Tento přehledový článek se ve své úvodní části zaměřuje na ekologii škvora obecného, období výskytu jeho jednotlivých vývojových stádií v sadech a jeho potravní chování. V další části se pak věnuje možnostem snížení jeho populace biologicky šetrnými metodami a také sumarizuje vliv přípravků na ochranu rostlin, jejichž použití proti škvoru obecnému bylo v minulosti testováno. Jelikož metody a postupy, jak regulovat vysoké početnosti škvorů v našich podmínkách dosud nebyly publikovány, tato práce shrnuje poznatky, které by mohly pomoci alespoň zmírnit poškozování ovoce tímto organismem.

Klíčová slova: škvor obecný, škůdce, poškozování ovoce, dostupná opatření

ABSTRACT
The European earwig, Forficula auricularia Linnaeus is an organism that can be considered a beneficial species. However, in some cases growers complain that the European earwig has caused considerable damage to their fruit, especially just before harvest. To better understand why and when the common European earwig becomes a significant pest, it is necessary to understand its development throughout the year and the possible factors that allow its population to growth to large abundances. In most cases, however, large populations alone may not result fruit damage. Cases in which the common European earwig appears as a pest are predominant especially in certain types of fruit, such as apricots and cherries. The literature and also the practical experience of growers suggest that fruit damage by the common European earwig may even be variety specific. This review focuses first on the ecology and phenological stages of the European earwig in orchards and its feeding behaviour. The next part then deals with the possibilities of reducing its population using biologically friendly methods and summarizes plant protection agrochemicals that have been tested in the past for their effect on the European earwig. Since the methods and procedures for regulating the high abundance of the common European earwig in our conditions have not yet been published, this work attempts to summarize the knowledge that could at least mitigate the fruit damage caused by this organism.

Keywords: European earwig, pest, fruit damage, options available

https://doi.org/10.60702/8txq-0040