VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Testování účinnosti vybraných fungicidů proti diplocarpon coronariae v in vitro podmínkách

IN VITRO EVALUATION OF EFFICACY OF SELECTED FUNGICIDES AGAINST DIPLOCARPON CORONARIAE

Zuzana Haňáčková, Adéla Zahradníčková, Pavlína Jaklová
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy
e-mail: zuzana.hanackova@vsuo.cz, ORCID ID: 0000-0003-3449-7011

VPO 30(1): 49–55, 2024 
Accepted: 22. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024
 

ABSTRAKT
Skvrnitost listů jabloně, choroba, která je způsobena houbou Diplocarpon coronariae (také známé jako Marssonina coronaria – označení nepohlavního stádia) patří v oblastech s optimálními podmínkami pro její rozvoj k vážným patogenům jabloní. Houba napadá především listy jabloní a důsledkem toho dochází k předčasnému opadu listů, který nepřímo ovlivňuje velikost a barvu plodů, výnos a vývoj letorostů jabloně. V této práci byla testována účinnost vybraných fungicidů (Sercadis – úč. látka fluxapyroxad, Belanty – úč. látka mefentriflukonazol, Topas 100 EC – úč. látka penkonazol, Delan 700 WDG – úč. látka dithianon, Bellis úč. látka boskalid a pyraklostrobin, Geoxe 50 WG – úč. látka fludioxonyl, Kumulus WG – úč. látka síra, Cyflamid 50 EW – úč. látka cyflufenamid) na inhibici růstu D. coronariae pomocí metody kultivace kolonií patogenu na médiu PDA s přídavkem fungicidu. Nejlepších výsledků dosáhly fungicidy Topas 100 EC, Bellis, Sercadis a Belanty s účinností 98–100 %. Nižší redukci růstu vykazoval Delan 700 WDG s účinností 68 %. Kumulus WG, Geoxe 50 WG a Cyflamid 50 EW jen omezeně redukovaly růst patogenu s účinností 37, 22 a 15 %. U některých kmenů tyto fungicidy neměly žádný účinek na redukci růstu.

Klíčová slova: Diplocarpon mali, diplokarponová skvrnitost listů a plodů jabloně, fungicidy, jabloň, Marssonina coronaria

ABSTRACT
Apple leaf blotch, a disease that is caused by the fungus Diplocarpon coronariae (also known as Marssonina coronaria) is a serious apple tree pathogen in areas with optimal conditions for its development. The fungus mainly attacks the leaves of apple trees, resulting in defoliation, which indirectly affects fruit size and color, yield and development of the apple tree shoots. In this experiment, the effectiveness of selected fungicides was tested (Sercadis – active ingredient fluxapyroxad, Belanty – active ingredient mefentrifluconazole, Topas 100 EC – active ingredient penconazole, Delan 700 WDG – active ingredient dithianon, Bellis – active ingredient boscalid and pyraclostrobin, Geoxe 50 WG – active ingredient fludioxonil, Kumulus WG – active ingredient sulphur, Cyflamid 50 EW – active ingredient cyflufenamid) for inhibiting the growth of D. coronariae using the pathogen colony cultivation method on PDA medium with addition of the fungicide. The best results were achieved by fungicides Topas 100 EC, Bellis, Sercadis and Belanty with the effectiveness of 98–100 %. Lower growth reduction was shown by Delan 700 WDG with an efficiency of 68 %. Kumulus WG, Geoxe 50 WG and Cyflamid 50 EW limited the growth of the pathogen with a reduced efficiency of 37, 22 and 15 %, respectively. There was no effect of these fungicides on growth reduction of some fungal strains.

Keywords: Diplocarpon mali, Marssonina leaf and fruit blotch, fungicides, apple tree, Marssonina coronaria

https://doi.org/10.60702/xgy2-7k66