VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Vliv aplikace mykorhizních hub na růst jabloní po výsadbě

EFFECT OF APPLICATION OF MYCORRHIZAL FUNGI ON APPLE TREES GROWTH AFTER PLANTING

Radek Vávra1, Tomáš Litschmann2
1VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy
2AMET – Sdružení Litschmann & Suchý, 691 02 Velké Bílovice
e-mail: radek.vavra@vsuo.cz, ORCID ID: 0000-0001-6035-8993

VPO 30(1): 36–40, 2024 
Accepted: 15. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024 

ABSTRAKT
Vliv aplikace mykorhizních hub na růst jabloní po výsadbě byl hodnocen ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY s.r.o. na lokalitě Holovousy, okres Jičín, Česká republika. Produkt Symbivit obsahující pět druhů mykorhizních hub byl aplikován při výsadbě u odrůd jabloní ʻAngoldʼ, ʻAntopaʼ, ʻIdapazʼ, ʻMeteorʼ a ʻTopazʼ na podnožích M9. Stromy byly vysazeny na jaře v roce 2022. Výsadba byla bez kapkové závlahy. Mykorhizní houby byly aplikovány při výsadbě přímo ke kořenům stromků. Rozdíly v průměru přírůstku kmenů stromů v experimentálních variantách s aplikací produktu s mykorhizními houbami byly porovnány s kontrolou bez aplikace tohoto produktu. Měření byla provedena po výsadbě, na podzim 2022 a 2023. Po prvním roce pěstování byl zaznamenán statisticky významný rozdíl v růstu u stromů ošetřených přípravkem ve srovnání s kontrolou. Přírůstek průměru kmene stromu s aplikací mykorhizy byl 1,8 mm, zatímco u kontroly bez aplikace 1,4 mm po prvním roce, respektive 4,5 mm a 4,1 mm po druhém roce pěstování.

Klíčová slova: Malus × domestica Borkh., symbiotické vztahy, pěstování ovoce, růst stromů, podnože

ABSTRACT
The effect of mycorrhizal fungi on the rooting and growth of apple trees was evaluated in experimental plantings in Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd. at location Holovousy, district Jičín, Czech Republic. Product Symbivit that contains five species of mycorrhizal fungi was applied during planting on apple cultivars ‘Angoldʼ, ʻAntopaʼ, ʻIdapazʼ, ʻMeteorʼ and ʻTopazʼ on M9 rootstocks. Trees were planted in the spring 2022. The planting was without drip irrigation. Mycorrhizal fungi were applied during planting directly to the roots. Differences in the diameter of tree stems in the experimental variants were compared with control variants. Measurements were done after planting, in fall 2022 and 2023. In the first year of cultivation, a significant difference in growth was noted in trees treated with the product compared to control. The diameter of tree trunk with the application of mycorrhiza was 1.8 mm while in the control without application 1.4 mm in the first year, respective 4.5 mm and 4.1 mm after the second year of cultivation.

Keywords: Malus × domestica Borkh., symbiotic relationships, fruit cultivation, tree growth, rootstocks

https://doi.org/10.60702/k1ve-wj37