VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Vliv infekce pnrsv a pdv na mrazuodolnost višní

THE INFLUENCE OF PRUNUS NECROTIC VIRUS AND PLUM DWARF VIRUS ON FROST RESISTANCE OF SOUR CHERRY

Liliia Pavliuk1, Iryna Riaba2, Viktoriia Kryvoshapko2, Mykola Bublyk2, Kateryna Udovychenko2
1VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o., Holovousy 129, 508 01 Holovousy
2Ústav zahradnictví Národní akademie věd, Oddělení virologie, zlepšování zdraví a reprodukce ovocných dřevin a drobného ovoce, Sadova 23, Kyjev, 03027 Ukrajina
e-mail: liliia.pavliuk@vsuo.cz, ORCID ID: 0000-0002-5357-9322

VPO 30(1): 28–35, 2024 
Accepted: 22. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024 

ABSTRAKT
Tento článek představuje výsledky stanovení vlivu virové infekce na mrazuodolnost odrůd višně ukrajinského šlechtění. Byly použity odrůdy ‘Ksenia’ a ‘Boguslavka’. Bylo srovnáváno poškození pletiv pupenů a výhonů při teplotách 4 °C, –25 °С, –30 °С na rostlinách infikovaných viry (PNRSV u odrůdy ‘Ksenia’, PDV u odrůdy ‘Boguslavka’) a rostlinách zdravých. Stupeň poškození mrazem byl klasifikován na stupnici od nuly (bez poškození) do pěti (100% poškození pletiv). V každé variantě bylo testováno 10–34 pupenů a 3–14 výhonů. Bylo zjištěno, že viry PDV a PNRSV mají negativní vliv na mrazuodolnost pletiv pupenů. Při –25 °С dosáhl průměrný stupeň poškození pletiv pupenů 3,2 bodu u odrůdy ‘Ksenia’ (PNRSV) a 4,1 bodu u odrůdy ‘Boguslavka’ (PDV). Při –30 °C byl stupeň poškození pupenů obou odrůd 4,2 bodu. Na pletivech výhonů se stejné teploty projevovaly méně. Nejvyšší poškození bylo zaznamenáno v pletivech kambia infikované odrůdy ‘Boguslavka’ při –30 °С a nejnižší bylo ve vzorcích kůry infikované odrůdy ‘Ksenia’ (0,8 bodu při –25 °С).

Klíčová slova: Prunus cerasus, pupen, výhon, kůra, kambiální pletiva, xylém, střední válec

ABSTRACT
This article presents the results of testing the effect of virus infection on the frost resistance of sour cherry varieties of Ukrainian breeding. ‘Ksenia’ and ‘Boguslavka’ varieties were used. Damage to the tissues of buds and shoots at temperatures of 4 °C, –25 °С, –30 °С was compared on plants infected with viruses (PNRSV in the variety ‘Ksenia’, PDV in the variety ‘Boguslavka’) and healthy plants. The degree of frost damage was classified on a scale from zero (no damage) to five (100% tissue damage). In each variant, 10–34 buds and 3–14 shoots were tested. It was found that the PDV and PNRSV viruses have a negative effect on the frost resistance of bud tissues. At –25°С, the average degree of bud tissue damage reached 3.2 points in the variety ‘Ksenia’ (PNRSV) and 4.1 points in the variety ‘Boguslavka’ (PDV). At –30 °C, the degree of damage to the buds of both varieties was 4.2 points. The same temperatures had a less impact on the tissues of the shoots. The highest damage was recorded in cambium tissues of the infected ‘Boguslavka’ variety at –30 °С, and the lowest was in bark samples of the infected ‘Ksenia’ variety (0.8 points at –25 °С).

Keywords: Prunus cerasus, PNRSV, PDV, bud, shoot, bark, cambium, xylem, pith

https://doi.org/10.60702/pz8k-eg96