VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Vliv podnoží na růstové a výnosové parametry u odrůd ‘gala’ a ‘red jonaprince’

INFLUENCE OF ROOTSTOCKS ON GROWTH AND YIELD PARAMETERS OF THE ‘GALA’ AND ‘RED JONAPRINCE’ VARIETIES

Lukáš Nývlt, Klára Scháňková, Luděk Laňar, Jan Náměstek
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 129, 508 01, Holovousy
e-mail: lukas.nyvlt@vsuo.cz, ORCID: 0000-0002-4732-5844

VPO 30(1): 41–48, 2024 
Accepted: 20. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024
 

ABSTRAKT
Ve VŠÚO Holovousy probíhal v letech 2017–2023 podnožový pokus s odrůdami jabloní ‘Gala’ a ‘Red Jonaprince’, které byly naštěpovány na podnože řady Geneva – G11, G16, G41 a klony podnože M9 – T337, Pajam1, Pajam2, RN29, Fl56. V průběhu experimentu byl hodnocen celkový výnos, specifický výnos, průměrná hmotnost plodu, plocha příčného průřezu kmene a objem koruny. Nejvyšší kumulativní výnos u odrůdy ‘Gala’ byl zaznamenán na podnoži G41, kde byl prokázán signifikantní rozdíl oproti ostatním podnožím, naopak nejnižší hodnota v tomto parametru byla naměřena na podnoži Pajam1. Nejvyšší specifický výnos přepočtený na plochu příčného průřezu kmene i objem koruny u této odrůdy byl zjištěn u podnoží G41 a G11. Nejnižší hodnota pro specifický výnos na plochu příčného průřezu kmene byla zaznamenána na podnoži G16, pro specifický výnos na objem koruny pak na podnožích Fl56 a Pajam2. Průměrná hmotnost plodu pro odrůdu ‘Gala’ byla nejvyšší na podnoži G41, nejnižší na G16. V růstových parametrech na stejné odrůdě byly nejvyšší hodnoty pro plochu příčného průřezu kmene naměřeny na podnožích RN29 a G41, pro objem koruny na Pajam2 a RN29. Naopak nejnižší hodnoty pro plochu příčného průřezu kmene byly naměřeny u podnoží Pajam1, Fl56 a G11, pro objem koruny pak opět u podnože Pajam1. U odrůdy ‘Red Jonaprince’ byl nejvyšší kumulativní výnos zjištěn na podnoži G11, jehož hodnota byla signifikantně vyšší než na podnoži Pajam1, která dosáhla nejnižších hodnot. Specifická plodnost vyjádřená kumulativním výnosem na plochu příčného průřezu kmene či objem koruny u téže odrůdy byla nejvyšší na podnožích G11 a G41, nejnižší hodnoty pro tento parametr přepočtené na plochu příčného průřezu kmene byly naměřeny u podnože T337, na objem koruny pak u Pajam1. Průměrná hmotnost plodu u odrůdy ‘Red Jonaprince’ byla nejvyšší na podnoži RN29, nejnižší na G16. Podnož RN29 vykázala nejlepší růstové hodnoty jak pro parametr plochy příčného průřezu kmene, tak pro objem koruny. Naopak nejnižších hodnot v obou parametrech dosáhla podnož Pajam1 pro odrůdu ‘Red Jonaprince’.

Klíčová slova: Geneva, M9, jabloň, Malus, specifický výnos

ABSTRACT
In 2017–2023, a rootstock trial was conducted at VŠÚO Holovousy with apple varieties ‘Gala’ and ‘Red Jonaprince’ grafted onto rootstocks of the Geneva series – G11, G16, G41 and clones of rootstock M9 – T337, Pajam1, Pajam2, RN29, Fl56. Total yield, yield efficiency, average fruit weight, trunk cross-sectional area (TCSA) and tree crown volume were evaluated during the experiment. The highest cumulative yield for ‘Gala’ was recorded on rootstock G41, where there was a significant difference compared to the other rootstocks, while the lowest value in this parameter was measured on rootstock Pajam1. The highest yield efficiency calculated as cumulative yield to TCSA and to tree crown volume for this variety was found on rootstocks G41 and G11. The lowest value for yield efficiency to TCSA was recorded on rootstock G16 and for yield efficiency to crown volume on rootstocks Fl56 and Pajam2. The average fruit weight for the cultivar ‘Gala’ was the highest on rootstock G41 and the lowest on G16. For growth parameters on the same cultivar, the highest values for TCSA were measured on rootstocks RN29 and G41, and for tree crown volume on Pajam2 and RN29. On the other hand, the lowest values for TCSA were measured on rootstocks Pajam1, Fl56 and G11, and again for tree crown volume on Pajam1. For the cultivar ‘Red Jonaprince’, the highest cumulative yield was found on rootstock G11, which was significantly higher than on rootstock Pajam1, which had the lowest values. The cumulative yield for the same cultivar, either to TCSA or to tree crown volume, was found to be the highest on rootstocks G11 and G41, the lowest values for this parameter converted to TCSA were measured on rootstock T337, and to tree crown volume on Pajam1. The average fruit weight of ‚Red Jonaprince‘ was the highest on rootstock RN29, and the lowest on G16. RN29 showed the best growth values for both TCSA and tree crown volume, while the lowest values for both parameters were obtained by the rootstock Pajam1 for ‘Red Jonaprince’ variety.

Keywords: Geneva, M9, apple tree, Malus, yield efficiency

https://doi.org/10.60702/cw80-hr43